Το Προσωπικό της Εταιρείας αποτελείται από:

  • (20) Είκοσι Άτομα που αποσχολούνται αποκλειστικά στους χώρους Έδρας της Εταιρείας.
  • (5) Πέντε Εξωτερικούς Συνεργάτες που αποσχολούνται σχεδόν αποκλειστικά προς επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά κατά βάση εκτός των χώρων της Έδρας της.
  • (27) Εικοσιεπτά Εξειδικευμένους Αντιπροσώπους σε διάφορα Γεωγραφικά Σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τα άτομα αυτά δεν έχουν σχέση Υπαλληλική με την Alfaware, αλλά ασχολούνται με την προώθηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση, ολοκλήρωση και υποστήριξη των εφαρμογων που λειτουργούν σε Ο.Τ.Α. της αρμοδιότητάς τους.

Λόγω της πολύχρονης στενής ενασχόλησής τους με το Γνωστικό Αντικείμενο των Ο.Τ.Α., θεωρούνται Ειδικοί στο Τμήμα αυτό και συνεργάζονται στενά με τα τμήματα Ανάλυσης και Παραγωγής της Alfaware για την συνεχή αναβάθμιση των εφαρμογών. Η καθημερινή επαφή τους με τους χρήστες των εφαρμογών τους τροφοδοτεί με Υλικό, Σκέψεις, Προτάσεις και Ιδέες που χρησιμοποιούνται για την συνεχή βελτίωση των εφαρμογών.

Η ύπαρξη αυτών των αντιπροσώπων έχει ελάχιστοποιήσει την ανάγκη ύπαρξης πολυπληθών τμημάτων γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα.

Στατιστικά το 90-95% των ερωτημάτων- προβλημάτων των πελατών – ΟΤΑ της ALFAWARE Επιλύονται από τον Τοπικό Αντιπρόσωπο, χωρίς να απασχοληθεί καθόλου το Τμήμα μας στην Αθήνα.