Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες

  • Αυτόματη επικοινωνία και ενημέρωση με το πρόγραμμα της Οικονομικής Διαχείρισης Δημόσιου Λογιστικού ALFAWARE.
  • Πλήρη διαχείριση βιβλίου Εσόδων / Εξόδων (Παραμετροποίηση και δημιουργία χωριστών στηλών ανά κατηγορία ΦΠΑ για τις δραστηριότητες που υπόκεινται και εκτύπωση του βιβλίου εσόδων εξόδων με πλήρη ανάπτυξη όλων των στηλών για όλες τις δραστηριότητες).
  • Πλήρη συμβατότητα με τις φορολογικές διατάξεις.
  • Αυτόματος υπολογισμός του εντύπου Φ.Π.Α. με δυνατότητα μεταβολής από το χρήστη, αν χρειαστεί. Αξιοποίηση προτύπων (μοντέλων) με ή χωρίς αυτοματισμούς επαναλαμβανόμενης καταχώρησης.
  • Πλήρη διαχείριση Δηλώσεων ΦΠΑ (Ηλεκτρονική παραγωγή – Υποβολή όλων των αρχείων που αφορούν στις συναλλαγές με το κράτος. Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ) Εκτενής χρήση αυτοματισμών για τη δημιουργία νέου λογαριασμού καθώς και της Μηνιαίας Κατάστασης Εσόδων / Εξόδων.
  • Δυνατότητα αυτόματης αντιγραφής στοιχείων από βάση άλλου οργανισμού χρήση επαναληπτικών εγγραφών Εσόδων / Εξόδων.
  • Πλήρης σειρά θεωρημένων, λογιστικών και ελεγκτικών εκτυπώσεων – αναφορών (Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων, Ευρετήρια, Καρτέλες, Ισοζύγιο, Κατάσταση λογαριασμών ανά περίοδο, Κατάσταση στηλών ανά περίοδο, Φ.Π.Α. ανά λογ. Φόρων, Εκκαθάριση Φ.Π.Α., Ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α., Κατάσταση ελέγχου Εσόδων – Εξόδων, Αναλυτική κατάσταση εσόδων ανά δραστηριότητα).
  • Υποστηρίζονται Έντυπα Περιοδικής Φ.Π.Α (Φ2), (Φ3), Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. (Φ1), ∆ήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) κλπ. Έτοιμος αυτοματοποιημένος μηχανισμός υποβολής στο TAXIS Net.