Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες

 • Άμεση διασύνδεση με τις δράσεις του επιχειρησιακού και την Οικονομική του Δημόσιου Λογιστικού.
 • Δυνατότητα καταχώρησης αιτήσεων από τα τμήματα του Δήμου. Οι αιτήσεις είναι συνδεδεμένες με το αρχείο ειδών και παρακολουθούνται άμεσα οι απαιτούμενες ανάγκες για προμήθεια υλικών. Σύνταξη προμήθειας με βάση τις αιτήσεις των επί μέρους τμημάτων.
 • Διαχείριση κάθε είδους προμήθειας (κατάσταση προμήθειας, απ’ ευθείας ανάθεση, διαγωνισμός).
 • Διαχείριση και πλήρης παρακολούθηση των δημοπρατήσεων.
  1. – Δημοσιεύσεις, δικαιολογητικά, υποψήφιοι.
   – Αρμόδιες επιτροπές, ενστάσεις, αναρτήσεις Διαύγειας.
   – Αξιολόγηση προσφορών – επιλογή αναδόχου (με δυνατότητα διαχείρισης προσφορών σε τμήμα μόνο του συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού).
 • Αναλυτική παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών.
  1. – Συμμετοχής (στο διαγωνισμό).
   – Καλής εκτέλεσης (στην διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης).
   – Καλής λειτουργίας (στην περίοδο εγγύησης).
 • Δυνατότητα παρακολούθησης ημερομηνιών λήξεις (και με προειδοποιητικά μηνύματα).
 • Άμεση Παραγωγή Αναφορών. Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων με απολογιστικά, στατιστικά συγκριτικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα παραγωγής νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού.
 • Αυτόματη παραγωγή πρότυπων εκτυπώσεων για διευκόλυνση των χρηστών (διακηρύξεων, συμβάσεων αιτήσεις έγκρισης δαπάνης).