Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες

  • Άμεση σύνδεση με την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, του ετήσιου προγράμματος Δράσης και της Οικονομικής Δημοσίου Λογιστικού.
  • Κατάρτιση και παρακολούθηση Τεχνικού Προγράμματος έργων, με δυνατότητα αναθεώρησης και απεριόριστους τρόπους ανάπτυξης της δομής τους (έργα, υποέργα, δράσεις).
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του κάθε έργου ξεχωριστά σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (από την ωρίμανση έως την οριστική παραλαβή).
  • Αναλυτική καρτέλα έργου όπου παρακολουθούνται: α)Σχεδιασμός και ωρίμανση β)Προγραμματισμός ενεργειών γ)Διενέργεια διαγωνισμών δ)ανάθεση συμβάσεων , χρονοδιαγράμματα ε)πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου στ)Παρακολούθηση πηγών χρηματοδότησης ζ)Οικονομική διαχείριση έργου.
  • Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων με απολογιστικά, στατιστικά συγκριτικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα παραγωγής νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού.
  • Διαχρονική παρακολούθηση (στα πλαίσια πολλών επιχειρησιακών και διαφορετικών οικονομικών χρήσεων) των διαδικασιών υλοποίησης- αποπληρωμής του έργου.
  • Ευέλικτη παραμετροποίηση που προσαρμόζει απόλυτα την εφαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.
  • Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως και φορείς που διαθέτουν σύστημα ποιότητας και επιβάλλεται η χρήση ενός εργαλείο για την αποτύπωση των διαδικασιών που ακολουθούνται.