Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες

 • Άμεση σύνδεση με την εφαρμογή της Οικονομικής Δημοσίου Λογιστικού, της διαχείρισης έργων και διαχείρισης προμηθειών.
 • Αποτύπωση της Δομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Σχέδια Δράσης, Δράσεις)
 • Ανάλυση Κόστους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Εξαγωγή Πινάκων Κόστους των Δράσεων
 • Πίνακες Επιχειρησιακού Προγραμματισμού (ανά Άξονα, Μέτρο, Σχέδιο Δράσης, Περιοχή Παρέμβασης, Αρμόδια Υπηρεσία, Πηγή Χρηματοδότησης κλπ.)
 • Σχεδιασμός & Παρακολούθηση Δεικτών Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (απαίτηση και από τις προδιαγραφές του ν.3230/2004)
 • Πίνακες Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Τεχνικού Προγράμματος (Πρόγραμμα Μελετών, Προμηθειών, Έργων)
 • Παρακολούθηση των Δράσεων σε Ετήσια Βάση. Δυνατότητα παρακολούθησης και σε επόμενα έτη ή ακόμη και επόμενο επιχειρησιακό (συνεχιζόμενες δράσεις)
 • Άμεση Παραγωγή Αναφορών προς της Διοίκηση του Δήμου. Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων με απολογιστικά, στατιστικά συγκριτικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα παραγωγής νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού
 • Διαχρονική παρακολούθηση (στα πλαίσια πολλών επιχειρησιακών και διαφορετικών οικονομικών χρήσεων) των διαδικασιών υλοποίησης- αποπληρωμής του έργου.
 • Ευέλικτη παραμετροποίηση που προσαρμόζει απόλυτα την εφαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.
 • Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως και φορείς που διαθέτουν σύστημα ποιότητας και επιβάλλεται η χρήση ενός εργαλείο για την αποτύπωση των διαδικασιών που ακολουθούνται.