Πολιτική ασφάλειας της εταιρείας ALFAWARE Α.Ε.

Η ALFAWARE A.E. ενδυναμώνει συνεχώς τη θέση της, ισχυροποιεί και αυξάνει το κύρος της, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και κινείται θετικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένων εφαρμογών στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα στο χώρο των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών.

Η εταιρεία βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει στοχεύει στην ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων, στην αναγνωσιμότητα και στην αναμνησιμότητα μέσα από την οργάνωση ενός υποδειγματικού επιπέδου επιστημονικών, τεχνικών και τεχνολογικών διαδικασιών, με την φιλοσοφία όχι της υποκατάστασης των υπηρεσιών αλλά της μεταφοράς τεχνογνωσίας στο δυναμικό του Δήμου.


Η ALFAWARE A.E. εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και δεσμεύεται για:
• Tην ικανοποίηση των πελατών, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
• Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.
• Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας.
• Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.
• Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών/ Προσωπικών Δεδομένων, της αποτελεσματικότητάς του και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.

Είναι σημαντικό για την ALFAWARE A.E. να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

Αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και υποστηρίζει την υλοποίηση αυτών.