Η Alfaware Πληροφορική Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων εφαρμογών, με δεκαπενταετή εμπειρία και έντονη παρουσία στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα στο χώρο των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών.

Η Alfaware Πληροφορική Α.Ε. σήμερα διαθέτει τη στελεχιακή διάρθρωση, την τεχνολογική υπεροχή και κυρίως τα προϊόντα, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει και να υλοποιεί σύνθετα έργα.

Κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των εφαρμογών πληροφορικής για τους Ο.Τ.Α., παρακολουθώντας τις εξελίξεις και της ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς.

Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει 400 Δήμους και 300 περίπου Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εύχρηστες εφαρμογές της, οι οποίες αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς σύμφωνα με τις αλλαγές στο Θεσμικό Πλαίσιο και τις απαιτήσεις των χρηστών.