Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή της Οικονομικής οι αλλαγές της εγκυκλίου 7 (αρ. πρωτ. 49247/11-3-2014) του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ενημέρωση των Στατιστικών Δελτίων και την Σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα της Νομοθεσίας για την ενημέρωση των νέων αρχείων xls.