Τροποποίηση αρχείου xls για ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ως προς την αυτόματη συμπλήρωση του ονόματος του φορέα σύμφωνα με το ισχύον ΜΦΓΚ.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΗΜΩΝ και ΝΠΔΔ