ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Οι εργασίες της Ύδρευσης περιλαμβάνουν:

 • Την καταγραφή των υδρομέτρων της περιοχής του Δήμου.
 • Την παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και την έκδοση των αντιστοίχων λογαριασμών.

Α. Στοιχεία της εφαρμογής.

1. Τήρηση αρχείου παροχών και διαχείριση του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή).
Το αρχείο αυτό περιέχει τα στοιχεία:

 • Κωδικό παροχής.
 • Αριθμό υδρομέτρου.
 • Διαδρομή στην οποία ανήκει η παροχή.
 • Κατηγορία χρέωσης στην οποία ανήκει η παροχή.
 • Διεύθυνση παροχής (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.).
 • Στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας).
 • Στοιχεία του ενοικιαστή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας).
 • Λοιπά στοιχεία της παροχής (αν χρεώνεται αποχέτευση, αν είναι ενεργή, αν πρόκειται για διακοπή, αν πρόκειται για επανασύνδεση κ.λ.π.).

2. Τήρηση αρχείου λογαριασμών και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή).
Το αρχείο αυτό περιέχει τα στοιχεία:

 • Περίοδο λογαριασμού (έτος, περίοδος).
 • Στοιχεία ενδείξεων (νέα ένδειξη, ημερομηνία νέας ένδειξης).
 • Το σύνολο οφειλής περιόδου και τα επιμέρους ποσά που το απορτίζουν (ποσό ύδευσης, αποχέτευσης, πάγια, Φ.Π.Α., προηγούμενες οφειλές, εκτύπωση κ.λ.π.).
 • Πεδία ημερομηνιών που αφορούν την εξόφληση, το χρονικό όριο εξόφλησης, τις τμηματικές
  εξοφλήσεις κ.λ.π.).
 • Ένδειξη κατάστασης λογαριασμού (εξοφλημένος, ανεξόφλητος, διακανονισμός κ.λ.π.).
 • Στοιχεία χρηματικού καταλόγου (αριθμός, ημερομηνία βεβαίωσης κ.λ.π.).
 • Στοιχεία υπόχρεου.

3. Πρόσβαση στο κοινό αρχείο υπόχρεων του Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή).
Το αρχείο περιέχει τα στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • ΑΦΜ / ΔΑΤ, ΔΥΟ.
 • Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, Τ.Κ.).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, κ.λ.π.).

4. Τήρηση αρχείου κατηγοριών λογαριασμών και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή).
Το αρχείο αυτό περιέχει τα στοιχεία:

 • Κωδικό και ονομασία κατηγορίας.
 • Πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης, ενοίκιο υδρόμετρου, ποσοστό αποχέτευσης, ποσό
  επανασύνδεσης κ.λ.π.
 • Ορια χρέωσης (τιμή κυβικού ανά όριο κυβικών).

5. Τήρηση αρχείου διαδρομών και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή).
Το αρχείο αυτό παεριέχει τα στοιχεία:

 • Κωδικό διαδρομής.
 • Ονομασία
 • Περίοδο / Ετος

Β. Λειτουργίες της εφαρμογής

1. Εκδοση λογαριασμού ανά περίοδο και διαδρομή

 • Διαδικασία υπολογισμού των λογαριασμών βάσει της κατανάλοσης νερού και της
  τιμολογιακής πολιτικής του Δημου ανά περίοδο και διαδρομή.
 • Διαδικασία έναρξης περιόδου ανά διαδρομή.
 • Δυνατότητα καταμέτρησης των ενδείξεων και εισαγωγής τους στην εφαρμογή με φορητό
  μετρητή ενδείξεων.
 • Δυνατότητα ομαδικής καταχώρισης ενδείξεων ταξινομημένης κατά διαδρομή σύμφωνα με τις
  καταστάσεις καταμέτρησης.
 • Παραμετροποίηση της διαδικασίας υπολογισμού βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου
  (π.χ. βάσει κατανάλωσης ή παγίων ή τ.μ. ακινήτου).
 • Δυνατότητα υπολογισμού λογαριασμών μεμονωμένα ή ομαδικά με χρήση της λειτουργίας της
  αναζήτησης.
 • Δυνατότητα χρέωσης ποσών (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση) με διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α.
 • Δυνατότητα στρογγυλοποίησης του τελεικού ποσού οφειλής με πίστωση ή χρέωση στον
  επόμενο λογαριασμό.
 • Δυνατότητα έκδοσης λογαριασμών έναντι βάσει κατανάλωσης παρρελθόντων ετών και
  έκδοσης εκκαθαριστικών.
 • Δυνατότητα καταχώρησης έκτακτων ποσών και συμψηφισμού τους στους λογαριασμούς
  περιόδου.
 • Δυνατότητα καταχώρησης ποσού έκπτωσης μετά την έκδοση και την αποστολή των
  λογαριασμών.
 • Δυνατότητα χειρισμού προκαταβολών ποσών που θα συμψηφίζονται στον επόμενο
  λογαριασμό.
 • Μεταφορά των οφειλών στον επόμενο λογαριασμό.

2. Διαχείριση Χρηματικού Καταλόγου με πρόσβαση στο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα

 • Σύνταξη Χρηματικού Καταλόγου με τα ποσά οφειλών των υπόχρεων και αντιστοίχηση του σε κωδικό προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
 • On-line ενημέρωση του Χρηματικού Καταλόγου για τη Βεβαίωση των οφειλών από το υποσύστημα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος.

3. Διαδικασία των εισπράξεων από το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα

 • On-line ενημέρωση των εγγραφών των λογαριασμών από το υποσύστημα Ταμειακής Υπηρεσίας του Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος, με τα στοιχεία των εισπράξεων (εξοφλημένος, διακανονισμός κ.λ.π.).
 • Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης (χωρίς περιορισμό στον αριθμό των τμηματικών
  εξοφλήσεων), με μεταφορά του υπολοίπου οφειλής στον επόμενο λογαριασμό.
 • Δυνατότητα υπολογισμού τόκου σε περίπτωση εκπρόθεσμου λογαριασμού.
 • Δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών με OCR ή bar code.

4. Διαδικασία διακοπών

 • Δυνατότητα μαζικής ανεύρεσης παροχών βάσει κριτηρίων για διακοπή και δυνατότητα αλλαγής της ένδειξης που αφορά την κατάσταση της παροχής (διακοπή, επανασύνδεση).

5. Αναζητήσεις με οποιαδήποτε κριτήρια

 • Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε χαρακτηριστικού της παροχής ή του λογαριασμού ή και οποιουδήποτε συνδυασμού χαρακτηριστικών (π.χ. διαδρομή, περίοδο, εξοφλημένοι λογαριασμοί, οφειλέτες βάσει κάποιου ποσού, ανεξόφλητοι λογαριασμοί βάσει ημερομηνίας κ.λ.π.).
 • Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με τη λειτουργία της
  αναζήτησης εγγραφών.

6. Εκτυπώσεις με χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης
Ενδεικτικά παραδείγματα εκτυπώσεων:

 • Εκτύπωση αρχείου παροχών
 • Κατάσταση καταμέτρησης
 • Εκτύπωση λογαριασμών
 • Εκτύπωση ανακλήσεων
 • Εκτύπωση ανεξόφλητων
 • Εκτύπωση υδρομέτρων προς διακοπή
 • Ετύπωση υδρομέτρων προς επανασύνδεση
 • Κατάσταση εξοφλήσεων
 • Εκτύπωση Χρηματικού Καταλόγου