Διαχείριση Έργων

Η εφαρμογή «Διαχείριση Έργων» της ALFAWARE, έχει υλοποιηθεί σε μια σύγχρονη προγραμματιστική πλατφόρμα, με εστίαση στην ταχύτερη και βέλτιστη προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που δημιούργησε στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα το σχέδιο «Καλλικράτης» και αποτελεί την πρόταση της εταιρίας για την πλήρη και ολοκληρωμένη σχεδίαση – παρακολούθηση των δράσεων ενός Οργανισμού (έργα, προμήθειες, μελέτες, λοιπές δράσεις).

Η πλατφόρμα στον πυρήνα της συμπεριλαμβάνει τα βασικά υποσυστήματα ενός οργανισμού και συμπληρώνεται συνεχώς περιφερειακά, με επιμέρους εξειδικευμένες εφαρμογές, ανάλογα με το επιχειρησιακό αντικείμενο κάθε Οργανισμού.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εύκολη και αξιόπιστη διασυνδεσιμότητα & ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υποσυστημάτων. (Διασύνδεση του έργου με το επιχειρησιακό, με ετήσιο πρόγραμμα δράσης, με το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.) Άμεση ενημέρωση της καρτέλας έργου με τις κινήσεις της οικονομικής υπηρεσίας. Έτσι αποφεύγεται η ανάγκη πολλαπλών καταχωρήσεων σε πολλές συγχρόνως εφαρμογές.

Βασική μας επιδίωξη είναι να μειωθεί αποφασιστικά ο χρόνος που αφιερώνεται στις καθημερινές εργασίες του χρήστη και να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση του internet για γρήγορες συναλλαγές με πολίτες και Κράτος.

Η φιλοσοφία της ALFAWARE εστιάζει στην αξιοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας με στόχο την εξυπηρέτηση του χρήστη σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη: Να προσφέρει περισσότερες, καλύτερες υπηρεσίες σε μικρότερο χρόνο με μικρότερο κόστος προς όφελος του Πολίτη και του ίδιου του Οργανισμού.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

  • Άμεση σύνδεση με την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ετήσιου προγράμματος Δράσης και της Οικονομικής Δημόσιου Λογιστικού.
  • Κατάρτιση & παρακολούθηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος έργων, με δυνατότητα αναθεώρησης και απεριόριστους τρόπους ανάπτυξης τα δομής τους (έργα, υποέργα, δράσεις).
  • Αναλυτική καρτέλα έργου όπου παρακολουθούνται: α) Σχεδιασμός & ωρίμανση β) Προγραμματισμός ενεργειών γ) Διενέργεια διαγωνισμών δ) Ανάθεση συμβάσεων, χρονοδιαγράμματα ε) πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου στ) Παρακολούθηση πηγών χρηματοδότησης ζ) Οικονομική διαχείριση έργου.
  • Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων με απολογιστικά, στατιστικά συγκριτικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα παραγωγής νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού.
  • Διαχρονική παρακολούθηση (στα πλαίσια πολλών επιχειρησιακών και διαφορετικών οικονομικών χρήσεων) των διαδικασιών υλοποίησης – αποπληρωμής του έργου.
  • Ευέλικτη παραμετροποίηση που προσαρμόζει απόλυτα την εφαρμογή στις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού.
  • Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως και φορείς που διαθέτουν σύστημα ποιότητας και επιβάλλεται η χρήση ενός εργαλείου για την αποτύπωση των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Εκπαιδευτικό Βίντεο