Διαχείριση Επιχειρησιακού Σχεδίου

Η εφαρμογή «Διαχείριση Επιχειρησιακού Σχεδίου» της ALFAWARE, έχει υλοποιηθεί σε μια σύγχρονη προγραμματιστική πλατφόρμα, με εστίαση στην ταχύτερη και βέλτιστη προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που δημιούργησε στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα το σχέδιο «Καλλικράτης» και αποτελεί την πρόταση της εταιρείας για την πλήρη και ολοκληρωμένη σχεδίαση – παρακολούθηση των δράσεων ενός Οργανισμού (έργα, προμήθειες, μελέτες, λοιπές δράσεις).

Η πλατφόρμα στον πυρήνα της συμπεριλαμβάνει τα βασικά υποσυστήματα ενός οργανισμού και συμπληρώνεται συνεχώς περιφερειακά, με επιμέρους εξειδικευμένες εφαρμογές, ανάλογα με το επιχειρησιακό αντικείμενο κάθε Οργανισμού.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εύκολη και αξιόπιστη διασυνδεσιμότητα και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υποσυστημάτων. (Διασύνδεση του επιχειρησιακού με ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογισμό.) Άμεση ενημέρωση της καρτέλας έργου με τις κινήσεις της οικονομικής υπηρεσίας. Έτσι αποφεύγεται η ανάγκη πολλαπλών καταχωρήσεων σε πολλές συγχρόνως εφαρμογές.

Βασική μας επιδίωξη είναι να μειωθεί αποφασιστικά ο χρόνος που αφιερώνεται στις καθημερινές εργασίες του χρήστη και να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση του Internet για γρήγορες συναλλαγές με πολίτες και Κράτος.

Η φιλοσοφία της ALFAWARE εστιάζει στην αξιοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας με στόχο την εξυπηρέτηση του χρήστη σ’ αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη: Να προσφέρει περισσότερες, καλύτερες υπηρεσίες σε μικρότερο χρόνο με μικρότερο κόστος προς όφελος του Πολίτη και του ίδιου του Οργανισμού.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

  • Άμεση σύνδεση με την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος Δράσης και της Οικονομικής Δημοσίου Λογιστικού. Αποτύπωση της Δομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Σχέδια Δράσης, Δράσεις)
  • Πίνακες Επιχειρησιακού Προγραμματισμού (ανά Άξονα, Μέτρο, Σχέδιο Δράσης, Περιοχή Παρέμβασης, Αρμόδια Υπηρεσία, Πηγή Χρηματοδότησης κλπ.) Ανάλυση Κόστους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Εξαγωγή Πινάκων Κόστους των Δράσεων
  • Σχεδιασμός & Παρακολούθηση Δεικτών Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (απαίτηση και από τις προδιαγραφές του ν.3230/2004)
  • Παρακολούθηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Τεχνικού Προγράμματος (Πρόγραμμα Μελετών, Προμηθειών, Έργων), των Δράσεων σε Ετήσια Βάση. Δυνατότητα παρακολούθησης και σε επόμενα έτη ή ακόμη και επόμενο επιχειρησιακό (συνεχιζόμενες δράσεις)
  • Άμεση Παραγωγή Αναφορών προς της Διοίκηση του Δήμου. Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων με απολογιστικά, στατιστικά συγκριτικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα παραγωγής νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού
  • Διαχρονική παρακολούθηση (στα πλαίσια πολλών επιχειρησιακών και διαφορετικών οικονομικών χρήσεων) των διαδικασιών υλοποίησης- αποπληρωμής του έργου.
  • Ευέλικτη παραμετροποίηση που προσαρμόζει απόλυτα την εφαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.
  • Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως και φορείς που διαθέτουν σύστημα ποιότητας και επιβάλλεται η χρήση ενός εργαλείου για την αποτύπωση των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Εκπαιδευτικό Βίντεο