Βιβλίο εσόδων εξόδων

Η εφαρμογή εσόδων εξόδων έχει υλοποιηθεί στην νέα πλατφόρμα εφαρμογών της ALFAWARE, η οποία αποτελεί την πρόταση της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των υπηρεσιών των πελατών της, με εστίαση στην ταχύτερη και βέλτιστη προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις που δημιούργησε στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα το σχέδιο «Καλλικράτης».

Στόχος να μειωθεί αποφασιστικά ο χρόνος που αφιερώνεται στις καθημερινές εργασίες του χρήστη και να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση του Internet για γρήγορες συναλλαγές με πολίτες και Κράτος.

Η νέα σειρά εφαρμογών της ALFAWARE βάζει την πιο σύγχρονη τεχνολογία να εξυπηρετεί τον χρήστη σ’ αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη: Να προσφέρει νέες και καλύτερες υπηρεσίες σε μικρότερο χρόνο με μικρότερο κόστος προς όφελος του Πολίτη και του ίδιου του Οργανισμού.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

Άμεση Έναρξη

 • Άμεση λειτουργία απομακρυσμένων ή τοπικών σταθμών δικτύου ακόμη και με περιορισμένες τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές υποδομές.
 • ∆υνατότητα χρήσης προ-παραμετροποιημένου μοντέλου (λογαριασμών, στηλών, Φ.Π.Α.) παραμέτρων, εκτυπώσεων, υποδειγμάτων καταχώρησης κλπ) σχολαστικά σχεδιαζόμενου
 • ∆υνατότητα εισαγωγής σχεδίου λογαριασμών εσόδων εξόδων από οποιαδήποτε εφαρμογή

Ταχύτερη Εργασία

 • Ταχύτατες ανευρέσεις (Λογαριασμών, Συναλλασσομένων, Λοιπών) με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πεδίο (πχ. ΑΦΜ)
 • Κατά την δημιουργία νέας εγγραφής, αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από την προηγούμενη
 • Ταχύτατη διεκπεραίωση παραστατικών με πρότυπες εγγραφές και αυτοματισμούς επαναλαμβανόμενων καταχωρήσεων.
 • Προ-ενημερωμένοι διάλογοι για επιτάχυνση ημερομηνιακών ανευρέσεων χωρίς πληκτρολόγηση ημερομηνιών («Σήμερα», «Χθές», «Τρέχων Μήνας», «Προηγούμενος Μήνας» κλπ)
 • ∆υνατότητα αντιστοίχησης οποιουδήποτε χειρισμού με πλήκτρο πληκτρολογίου για άμεση εξοικείωση χειριστών παλαιών εφαρμογών
 • Προσομοιώνοντας απόλυτα τις εργασίες με λειτουργίες στο πληκτρολόγιο, προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ταχύτητα καταχωρήσεων και μια πρωτόγνωρη ευκολία σε λογιστικές – θεωρημένες εκτυπώσεις, σε καταστάσεις ελέγχου και σε εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων & αρχείων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι σημαντικά ταχύτερη εργασία σε σχέση με τα συμβατικά λογιστικά προγράμματα

Πανίσχυρο Σύστημα Ασφαλείας Τεχνικών Μηχανισμών και Καταχωρήσεων

 • Μηχανισμοί ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας ΑΦΜ και έλεγχου διπλοεγγραφών
 • Πλήρης έλεγχος ασφάλειας με πρόσθετες εργασίες καταγραφής – ελέγχου των καταχωρήσεων

Ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης βιβλίων Β’ κατηγορίας η οποία περιλαμβάνει:

 • Αυτόματη επικοινωνία και ενημέρωση με το πρόγραμμα της Οικονομικής Διαχείρισης και των τελών της ALFAWARE, δημιουργία εγγραφών εσόδων εξόδων.
 • Πλήρη διαχείριση βιβλίου Εσόδων / Εξόδων (Δημιουργία και εκτύπωση του βιβλίου εσόδων εξόδων και των εγγραφών του) και Πλήρης συμβατότητα με τις φορολογικές διατάξεις.
 • Πλήρη διαχείριση Δηλώσεων ΦΠΑ (Ηλεκτρονική παραγωγή – Υποβολή όλων των αρχείων που αφορούν στις συναλλαγές με το κράτος. Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ)
 • ∆υνατότητα παρακολούθησης χωριστών στηλών ανά δραστηριότητα υπαγόμενη σε καθεστώς ΦΠΑ (Ύδρευση, Σφαγεία κλπ)
 • Δυνατότητα παρακολούθησης Μητρώου Παγίων και ∆ιαχείριση Συναλλασσόμενων και Λογαριασμών Εσόδων εξόδων
 • ∆υνατότητα μαζικής καταχώρησης και μεταβολής στοιχείων των Λογαριασμών – Στηλών, π.χ. συμπλήρωση / μεταβολή μεταβλητών Φ.Π.Α.
 • Εκτενής χρήση αυτοματισμών για τη δημιουργία νέου λογαριασμού καθώς και της Μηνιαίας Κατάστασης Εσόδων / Εξόδων.
 • ∆υνατότητα αυτόματης αντιγραφής στοιχείων από βάση άλλου οργανισμού