Γενική Λογιστική – Διπλογραφικό

Ολοκληρωμένη και αυτοτελής ενότητα τήρησης βιβλίων Γ’ Κατηγορίας, πλήρως συμβατή με Κ.Φ.Α.Σ και Ε.Λ.Π.

Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής (Δημόσιο Λογιστικό, Αποθήκη κλπ)

Διαθέτει μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε online, είτε batch με αναλόγως ρύθμισης που επιφέρει ο χειριστής στις παραμέτρους κάθε παραστατικού.

Περιλαμβάνει πλήρη διαχείριση σε λογαριασμούς, άρθρα. Το πρόγραμμα διαθέτει πλήρη συμβατότητα με ΚΒΣ με ολοκληρωμένο σύστημα προσωρινών και οριστικών εγγραφών, ελέγχων και προειδοποιήσεων.

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων άρθρων. Έχει την δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων Διαχείρισης απλογραφικού, άρθρα αναμόρφωσης, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα Φ.Π.Α. , Οικονομικές Αναφορές (Ισολογισμός, P & L, Balance Sheet).

Πρότυπο λογιστικό σχέδιο βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. ενσωματωμένο στην εγκατάσταση που παραδίδεται. Επίσης διαθέτει την δυνατότητα να ενσωματώσει το σχέδιο λογαριασμών του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων, ανάλογα με το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο θα εγκατασταθεί. Επίσης μπορεί να εισαχθεί οποιοδήποτε πρότυπο λογιστικού σχεδίου που πιθανόν ήδη χρησιμοποιούσατε.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

Οι κυριότερες λειτουργίες του προγράμματος μέσα από το πρίσμα του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

 • Αντιστοίχιση των λογαριασμών με τους κωδικούς εσόδων και εξόδων του Δημόσιου Λογιστικού μέσα από ένα εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον που επιτρέπει τη δημιουργία οποιασδήποτε συνδεσμολογίας.
 • Διαδικασίες λογιστικοποίησης αγορών δαπανών και εσόδων που προβλέπονται από το παραπάνω σχέδιο, με την αυτόματη δημιουργία προσωρινών εγγραφών από τα παραστατικά του Δημόσιου Λογιστικού.
 • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
 • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου προς τους διάφορους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις που προέρχονται από μισθοδοσία του προσωπικού
 • Παράλληλη με την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων του τμήματος, σύμφωνα με τους λογαριασμούς και υπό λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικού Προσώπου
 • Δυνατότητα σύνδεσης λογαριασμών με αντίστοιχους αντικριζόμενους λογαριασμούς Φ.Π.Α
 • ∆ήλωση αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού αγορών, πωλήσεων, εξόδων ανά συντελεστή Φ.Π.Α. με δυνατότητα αυτόματης εμφάνισής του τη στιγμή της καταχώρησης
 • Δημιουργία υποδειγμάτων άρθρων με δυνατότητα τύπου υπολογισμού που ισχύει και στις επαναληπτικές εγγραφές
 • Πλήθος εφαρμογών αυτόματης ενημέρωσης από αρχεία Excel (ενημερώσεις ημερησίων άρθρων κλπ)
 • Δημιουργία και εκτύπωση Ισολογισμού τέλους χρήσεως, Καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.
 • Απεριόριστος αριθμός Οικονομικών χρήσεων [& Υπερδωδεκάμηνης] με δυνατότητα χρήσης διαφορετικού λογιστικού σχεδίου ανά οικονομική χρήση
 • Έτοιμος μηχανισμός διαχείρισης ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επί του ενιαίου λογιστικού σχεδίου με διάκριση (χαρακτηρισμό) εγγραφών
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία κλεισίματος – ανοίγματος οικονομικής χρήσης με πλήρως οριζόμενα σενάρια
 • Πλήρης σειρά θεωρημένων, λογιστικών και ελεγκτικών εκτυπώσεων – αναφορών (Θεωρημένα Ημερολόγια, Αναλυτικό Ισοζύγιο, Γενικό Καθολικό Αναλυτικό καθολικό, Ισοζύγιο, Καρτέλες, Ισοζύγιο περιόδων, Οριζόμενα ημερολόγια, Βιβλίο απογραφής).
 • Οικονομικές αναφορές (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Γενική Εκμετάλλευση